Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Zaopatrzenie w wodę – PUK Tyszowce

Zaopatrzenie w wodę

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Gmina Tyszowce przejmuje od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach prowadzenie zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze całej Gminy Tyszowce. Realizacja tego zadania następuje poprzez eksploatację 4 ujęć wody wraz z sieciami w następujących miejscowościach: Tyszowce, Czartowczyk, Niedźwiedzia Góra, Mikulin.

Zaopatrzenie w wodę - PUK Tyszowce

INFORMACJA

Uprzejmie informuje się Wszystkich Mieszkańców Gminy Tyszowce, że z dniem 1 stycznia 2022 roku Gmina Tyszowce przejmuje od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach prowadzenie zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze całej Gminy Tyszowce.

 

W związku z powyższym podaje się do Państwa wiadomości następujące informacje:

Telefony alarmowe

Biuro Obsługi Klienta –w godz. 700 – 1500 (poniedziałek – piątek) pod nr telefonu    84 661 93 70;
Telefony dyżurne do zgłoszeń awarii wodociągowych i kanalizacyjnych po godzinie 15.00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta:

 

  • 600 217 178
  • 668 023 419
  • 668 023 420
  • 603 700 017
INKASENT – Pan Henryk Miska – nr tel.: 668 023 421

 

Jednocześnie informuje się, że zapłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki będzie możliwa:
– gotówką u Inkasenta – Pana Henryka Miska – pracownika Urzędu Miejskiego upoważnionego przez Burmistrza Tyszowiec;
– gotówką lub instrumentem płatniczym w Kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach lub Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim Filia w Tyszowcach;
– przelewem internetowym na rachunek bankowy Gminy Tyszowce w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Filia w Tyszowcach –
17 9620 0005 0000 8774 2003 0001.

 

Ujęcie Tyszowce

Ujęcie powstałe w 1968 roku. Awaria studni w początkach lat 80 wymusiła budowę nowych. W roku 1981 powstały dwie nowe studnie S2 i S3, każda o głębokości 60 m. Woda ujmowana ze studni tłoczona jest do dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 150 m3 każdy. Ze zbiorników woda grawitacyjnie zasila mieszkańców Tyszowiec, Zamłynia, częściowo Klątw. Woda nie wymaga uzdatniania.

Historia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tyszowce sięga początków lat sześćdziesiątych XX wieku. Wówczas przystąpiono do opracowywania koncepcji budowy ujęcia i wodociągu dla miejscowości Tyszowce, Dębina, Zamłynie, Podbór, Wojciechówka, Klątwy. W roku 1963 wykonano odwiert na potrzeby tego wodociągu. W roku 1968 wybudowano ujęcie i wodociąg w miejscowości Tyszowce, Dębina. Głównym materiałem z którego wykonano wodociąg były rury azbestocementowe, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Przyłącza z tego okresu wykonane są z rur stalowych ocynkowanych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku rozbudowano wodociąg do miejscowości Zamłynie, Klątwy oraz zbudowano wodociąg na nowych ulicach w Tyszowcach. Tutaj zastosowano rury z PVC. Łączna długość sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w Tyszowcach wynosi 15,06 km. Rury azbestocementowe funkcjonują na odcinku 4,9 km, PVC 9,96 km, stal i żeliwo 0,2 km. Przyłącza wykonane są ze stali oraz PE. Brak jest pełnych danych o długości przyłączy wodociągowych. Ujęcie wody „stare” w Tyszowcach posiada dwie studnie S2 oraz S3 o głębokości 60 m każda. W każdej studni zamontowano po jednej pompie głębinowej. Pompy zawieszone na głębokości 36 m ppt, pompują wodę do dwóch zbiorników o pojemności 150 m3 każdy, połączonych pomiędzy sobą. Ze zbiorników woda grawitacyjnie zasila miejscowość Tyszowce, Zamłynie oraz część miejscowości Klątwy.

Wydobycie średnioroczne wody w Tyszowcach z lat 2008-2013 wynosi 86.827 m3 /rok. Średnie dobowe wydobycie w tym okresie wyniosło 238 m3/dobę co daje średnie wydobycie godzinowe w tym okresie na poziomie 9,92 m3/h. Pozwolenie wodno prawne pozwala na wydobywanie wody w ilościach Qmax/ d = 692,0 m 3/24 h, Q śr. d = 532,0 m3/24 h, Q max./h. = 43 m3/h. Takie wielkości pozwalają na wydobycie 194.180 m3 wody na rok czyli 2,24 razy więcej niż średnie wydobycie z ostatnich sześciu lat.

Ujęcie Czartowczyk

Wodociąg Czartowczyk wybudowano w roku 1995. Zasila następujące miejscowości: Czartowczyk, Czartowiec, Kolonia Czartowiec oraz część miejscowości Klątwy. Ujęcie w miejscowości Czartowczyk zbudowane jest z jednej studni, w której na wspólnej rurze tłocznej zawieszono dwie pompy głębinowe pracujące w układzie równoległym. Na ujęciu brak jest zbiornika magazynującego wodę czy stabilizującego ciśnienie w sieci. Woda tłoczona przez pompy trafia bezpośrednio do sieci wodociągowej. Studnia na ujęciu ma głębokość 70,0 m. Wydobycie średnioroczne wody z lat 2008-2013 wynosi 21.059 m3/rok. Średnie dobowe wydobycie w tym okresie wyniosło 57,70 m3/dobę co daje średnie wydobycie godzinowe na poziomie 2,41 m3. Pozwolenie wodno prawne pozwala na wydobywanie wody w ilościach Q max/dobę = 448,0 m3/24h, Q śr/dobowe = 354,0 m 3/ 24 h, Q max. h = 40,5 m3/h. To pozwala na wydobycie rocznie 129.210 m3 czyli ponad sześciokrotnie (6,14 x) więcej niż średnio w ostatnich 6 latach. Studnia posiada zatwierdzone zasoby w wysokości Qe = 68,0 m3/h przy depresji Se = 1,5 m. Łączna długość sieci zasilanej z ujęcia w Czartowczyku wynosi 25.332 m w całości wykonanej z polichlorku winylu. Długość przyłączy wykonanych z polietylenu wynosi 9.872 m. Łączna ilość sprzedanej wody w okresie 2008 – 2013 wynosi 106.667 m3 co daje średnią sprzedaż roczną 17.778 m 3/rok i 48,71 m3/d i 2,03 m3/h.

Ujęcie Niedźwiedzia Góra

Wodociąg Niedźwiedzia Góra wybudowany został w roku 1971, podobnie jak w Tyszowcach, z azbestocementowych rur, również funkcjonujących do dnia dzisiejszego. Wówczas zasilał tylko miejscowość Niedźwiedzia Góra liczącą wtedy ok. 60 posesji. Obecnie w miejscowości pozostało kilkanaście domów. W latach 90–ch XX wieku z ujęcia w Niedźwiedziej Górze wybudowano wodociąg do  miejscowości Przewale oraz Kolonia Przewale. Ujęcie Niedźwiedzia Góra składa się z jednej studni, w której zamontowana jest jedna pompa głębinowa. Głębokość studni wynosi 90 m. Pompa zamontowana jest na głębokości 60 m ppt. Zasilanie w wodę i stabilizacja ciśnienia odbywa się poprzez hydrofor o pojemności 2500 litrów. Ponieważ ujęcie w Niedźwiedziej Górze położone jest na znacznym wzniesieniu, na trasie wodociągu do miejscowości Przewale i Kol. Przewale zastosowano sieciowy reduktor ciśnienia. Ponadto u każdego klienta w tych miejscowościach zamontowany jest dodatkowy reduktor ciśnienia przed wodomierzem. Wydobycie średnioroczne wody z lat 2008-2013 wynosi 15.582 m3/rok. Średnie dobowe wydobycie wody w tym okresie wynosi 42,70 m3/dobę. To daje średnie wydobycie godzinowe na poziomie 1,78 m3. Pozwolenie wodno prawne pozwala na wydobywanie wody w ilościach Q max d = 171 m 3/d, Q śr. d = 142,0 m3/24 h, Q max. h = 18 m3/h. Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kategorii „B” Q 47 m3/ h przy depresji S 1,0 m decyzją z dnia 17 czerwca 1970 roku znak GL-II423-12/70 PWRN Wydział Geologii w Lublinie. Zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym, na ujęciu można ujmować rocznie 51.830 m3 wody. To pozwala bez większych problemów wydobywać 3,33 razy więcej wody niż w ostatnich 6 latach wynosiło średnie wydobycie na rok. Woda ujmowana jest z formacji kredowej. Łączna długość wodociągu zasilanego z ujęcia w Niedźwiedziej Górze wynosi 14,45 km. Rury azbestocementowe funkcjonują na długości 0,8 km, stal na długości 1,1 km, PVC na odcinku 12,55 km. Długość przyłączy wodociągowych wynosi 4,6 km. Wykonane są ze stali i PE. Łączna ilość sprzedanej wody w okresie 2008 – 2013 wynosi 56.783 m3 co daje średnią sprzedaż roczną 9.464 m 3/rok i 789,0 m3/m-c.

Ujęcie Mikulin

Wodociąg w miejscowości Mikulin wybudowano w roku 1997 dla potrzeb tej miejscowości i jej 53 posesji. Na ujęciu znajduje się jedna studnia głębinowa, która pompuje wodę do dwóch hydroforów o pojemności 2500 l każdy. W studni o głębokości 61,5 metrów zamontowano jedną pompę głębinową na głębokości 32 m ppt. Pozwolenie wodnoprawne pozwala na wydobywanie wody w ilościach: Q śr. dobowe = 28,0 m 3/24 h, Q max.h. = 3 m3/h. Studnia posiada zatwierdzone zasoby w ilości 32 m3/h przy depresji Se = 1,0 m. Wydobycie średnioroczne wody z lat 2008-2013 wynosi 4.978 m3/rok. Średnie dobowe wydobycie w tym okresie wynosi 13,64 m3/dobę co daje średnie wydobycie godzinowe na poziomie 0,57 m3. Pozwolenie wodnoprawne pozwala na wydobywanie rocznie 10.220 m3/rok czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecnie się wydobywa. Długość sieci wodociągowej w całości wykonanej z polichlorku winylu wynosi 5.890 m. Długość przyłączy wodociągowych wykonanych ze stali ocynkowanej wynosi 2,1 km. Łączna ilość sprzedanej wody w okresie 2008 – 2013 wynosi 24.779 m3 co daje średnią sprzedaż roczną 4.129 m 3/rok i 344 m3/m-c.
Inne ujęcia i wodociągi funkcjonujące na terenie Gminy Tyszowce

Ujęcie Perespa

Wodociąg Północ jest nowym wodociągiem wybudowanym w latach 2011 -2012. Studnię S 1 o głębokości 70 m wykonano w roku 2001. Ujęcie Perespa wybudowano w roku 2009. Z ujęcia w Perespie zasilane są następujące miejscowości: Perespa, Kazimierówka, Marysin, Czermno, Wakijów i Rudka. Łącznie na chwilę obecną do wodociągu o długości 40,184 km podłączonych jest 198 odbiorców. Łączna długość przyłączy wynosi 6.465 m. Wydobycie wody za cały rok 2013 wyniosło 5.880 m3. W roku 2014 na ujęciu wybudowano nową studnię. Z uwagi na dużą zawartość żelaza w wodzie, w roku 2016 wybudowano stację uzdatniania wody.

Ujęcie Tyszowce „nowe” przy zakładzie BETA

W roku 2011 Gmina Tyszowce, przy znacznym współudziale środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, rozpoczęła modernizację wodociągu oraz budowę kanalizacji ciśnieniowej w Tyszowcach. Władze naszej gminy zdecydowały o budowie nowego ujęcia wody w Tyszowcach. Zamierzenia weszły w życie i rozpoczęto budowę tego ujęcia na bazie odwiertu wykonanego jeszcze w latach 80 XX wieku dla potrzeb mającej powstać w Tyszowcach cukrowni. Na tym odwiercie wykonano ujęcie. Studnia o głębokości 60,0 m.ppt wyposażona została w jedną pompę zamocowaną na głębokości Hm = 35 m. Woda z ujęcia wymaga uzdatniania.