Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Ochrona danych osobowych - PUK Tyszowce

Ochrona danych osobowych

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyznaczam: Magdalenę Wójcik-Zabroń na funkcję Inspektora Ochrony Danych ( IOD)

Do zakresu zadań Inspektora Ochrony Danych będzie należało:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
 • prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymienione wyżej zadania IOD wskazują jedynie w sposób ogólny zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych w systemach, gdzie przetwarzane są dane osobowe. Niezależnie od wymienionych tam czynności, zadaniem IOD jest śledzenie osiągnięć w dziedzinie zabezpieczania danych osobowych w ogóle i wdrażanie takich narzędzi, metod pracy oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych , które bezpieczeństwo to wzmocnią.
Inspektor Ochrony Danych w realizacji swoich obowiązków podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Tyszowcach 22-630, ul. Wielka 62,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jw Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tyszowcach jest Magdalena Wójcik-Zabroń
  Dane kontaktowe: tel. 84 6619370 e-mail: inspektor.puk@onet.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
  • prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora
  • prowadzenie działań informacyjnych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
  • dochodzenie roszczeń
  • archiwizacja;
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
  • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie:
  • udzielona zgoda
  • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • konieczność wynikająca z prawnie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji wymogów ustawowych lub umownych i jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy lub konieczne w celu realizacji złożonego wniosku / zgłoszenia / deklaracji / informacji / podania lub zawarcia umowy.
 6. Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji złożonego wniosku / zgłoszenia / deklaracji / informacji / podania lub zawarcia umowy.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okres przez jaki są świadczone usługi;
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
  • okres na jaki została udzielona zgoda.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora Danych na podstawie pisemnych umów o powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym, z których usług korzysta Administrator Danych oraz na żądanie podmiotów posiadających ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 9. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy wskazany w pkt. 11.
 10. W celu złożenia wniosku o zmianę lub usunięcie danych, sprzeciwu oraz skargi proszę się kontaktować:
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

  ul. Wielka 62
  22-630 Tyszowce
  e-mail: puktyszowce@tlen.pl
  tel. 84 661 93 70

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Tyszowcach 22-630, ul. Wielka 62, numer KRS 0000126386 w celu zawarcia umowy oraz na wykonywanie usług wynikających z niej.
 • Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 • Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Informacja dla uczestników rekrutacji

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wielka 62 w Tyszowcach 22-630. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Magdalena Wójcik-Zabroń
e-mail: inspektor.puk@onet.pl
telefon:84 6619370

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.