Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Informacje o PUK Tyszowce

kim jesteśmy?

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Siedziba firmy: 22-630 Tyszowce ul. Wielka 62
NIP firmy: 921-17-63-164
Regon: 951064587
KRS: 0000126386
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 248.500,00 zł.
Udziałowcy: 100 % - Gmina Tyszowce
Rada Nadzorcza:
Przewodniczący: Teresa Chrastina
Zastępca Przewodniczącego: Mateusz Gabryel
Sekretarz: Piotr Szyprowski
Zarząd: Paweł Kościołko – Prezes Zarządu

Poprzez zgodne oświadczenie woli Udziałowców polegające na podpisaniu w dniu 17 listopada 2000 roku podpisano umowę Spółki powołując do życia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Faktyczną datą rozpoczęcia działalności Spółki był dzień 01 stycznia 2001 roku. Udziałowcami i założycielami Spółki były następujące podmioty:

 1. Gmina Tyszowce: 44,67 % udziałów,
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.: 44,67% udziałów,
 3. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim: 10,66 % udziałów, którzy łącznie pełnili funkcję właściciela.

3 sierpnia 2016 roku w związku z nabyciem pozostałych udziałów Gmina Tyszowce stała się organem ze 100% udziałem w Spółce.

W Spółce funkcjonuje Rada Nadzorcza, która w imieniu udziałowców sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000126386.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

 • 38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • 36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I
  NIEMIESZKALNYCH
 • 81, 22, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • 37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Spółka zobowiązana jest w zakresie użyteczności publicznej do ciągłego świadczenia usług na zlecenie właściciela.

Główna działalność Spółki realizowana jest w kilku kierunkach przez wyspecjalizowane zespoły pracowników w ramach

 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • wywozu nieczystości płynnych,
 • wywozu nieczystości stałych,
 • robót ogólnobudowlanych (brukarstwo, ocieplenia budynków, wykończenia wnętrz, usługi koparko- ładowarką i inne)

Podstawowym zadaniem zespołu ds. wodociągów i kanalizacji jest ciągłe zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Tyszowce oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę, odbywa się z 4 stacji wodociągowych: w Tyszowcach, Czartowczyku, Niedźwiedziej Górze i Mikulinie wraz z sieciami wodociągowymi.

Ujęcie i sieć wodociągowa w Tyszowcach, wybudowane 1968 roku z dwoma zbiornikami wody o pojemności V-150 m3 każdy, zasila mieszkańców w wodę grawitacyjnie. Pozostałe ujęcia pracują na zasadzie mechanicznego tłoczenia wody do sieci. Zadanie to realizowane jest albo poprzez zespoły hydroforowe (Mikulin rb. 1995 i Niedźwiedzia Góra rb. 1971) albo poprzez zespół pomp tłoczących wodę bezpośrednio do sieci (Czartowczyk rb. 1990).

Woda doprowadzana jest do klientów za pomocą czynnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami wodnymi o łącznej długości 60.782 m. Ścieki odprowadzane są siecią kanalizacyjną, która wraz z przyłączami ma łączną długości 2.800 m.

Poza obsługą, konserwacją i remontami urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pracownicy zakładu świadczą odpłatnie szereg usług wodno-kanalizacyjnych, także poza terenem Miasta i Gminy Tyszowce, co wpływa na obniżenie kosztów i wzrost przychodów, a co za tym idzie na kształtowanie się na niższym poziomie cen wody i ścieków.

Spółka regularnie wymienia wodomierze u odbiorców usług, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W zakresie wywozu nieczystości płynnych z przydomowych zbiorników (szamb), Spółka posiada dwa samochody asenizacyjne z beczkami o pojemnościach odpowiednio 4500 litrów oraz 6000 litrów. W związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Tyszowcach, ilość i wielkość taboru w tym zakresie jest wystarczająca.

W ramach wywozu nieczystości stałych, Spółka świadczyła lub świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na terenie miasta i gminy Tyszowce a także na terenie innych gmin m.in.: Komarów – Osada, Werbkowice, Hrubieszów Gmina Miejska, Gmina Hrubieszów, Łaszczów, Rachanie, Mircze, Werbkowice, Lubycza Król., Tarnawatka i Krynice. Od 1 lipca 2013 roku czyli od wejścia w życie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Spółka uczestniczy w przetargach na odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych.

Posiadamy warsztat mechaniczny zajmujący się naprawą taboru i sprzętu Spółki.

Zespół budowlany świadczy usługi komercyjne w zakresie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych. Spółka bierze udział w przetargach na roboty budowlane organizowane przez gminy i inne podmioty gospodarcze, zgodnie z możliwościami organizacyjno-technicznymi zakładu. W związku z tym, że w zakresie usług brukarskich istniejemy na rynku od 2005 roku, posiadamy wypracowaną markę i poważanie u naszych zadowolonych klientów, którzy polecają naszą Spółkę swoim znajomym i rodzinie. Liczymy na to, że nasze starania i dobra jakość wykonanych usług, pomoże nam zapewnić pracę w sezonie budowlanym bez większych problemów. W galerii znajdują się zdjęcia kilku naszych zrealizowanych zadań wykonanych przez naszych pracowników. W większości są to nasze autorskie projekty. W roku 2016 Spółka realizowała i oddała do użytku zadanie pn. „Budowa planetarium i obserwatorium astronomicznego w Trzeszczanach”. Zadanie zostało zrealizowane i obecnie każdy może zobaczyć nie tylko efekt naszej pracy ale także „niebo w całej okazałości”.