Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Deklaracja dostępności - PUK Tyszowce

Deklaracja Dostępności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o;

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Magdalena Wójcik-Zabroń ; e-mail: inspektor.puk@onet.pl ; telefon: 668 023 420. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien realizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ma 1 wejście do budynku. Brak schodów do wejścia głównego. Biuro Obsługi Klienta znajduje się po prawej stronie od wejścia.
 • Pracownik Biura Obsługi Klienta pomaga każdej osobie, jeżeli jest taka potrzeba sprowadzić na parter właściwego pracownika z działu na piętrze
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 • Toaleta znajduje się na parterze – nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – graficzne oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla pracowników PUK Sp. z o.o. z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
 • W budynku brak tłumacza polskiego języka migowego.
 • Przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.